REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób

sprzedaży prowadzonej przez Marcina Brodawczuk prowadzącego

działalność gospodarczą pod firmą Glam Boutique Marcin Brodawczuk

z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem sklepu internetowego

glamboutique.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz

określa zasady i warunki świadczenia przez Marcina Brodawczuk

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Glam Boutique Marcin

Brodawczuk z siedzibą w Szczecinie usług nieodpłatnych drogą

elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu

Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru

określonego w zamówieniu.

3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca

w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską;

b) InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy

i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

c) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadcząca

usługę Dostawy w ramach punktów DHL Parcel (Parcelshop DHL).

d) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych

przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,

wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

w Sklepie Internetowym.

5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub

z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością

gospodarczą lub zawodową.

7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,

uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta

Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta

Klienta.

8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność

prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub

zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę

fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie

posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,

wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego

działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony

w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich

funkcjonalności Sklepu Internetowego.

12. Sprzedawca - oznacza Marcina Brodawczuk prowadzącego działalność

gospodarczą pod firmą Glam Boutique Marcin Brodawczuk z siedzibą

w Szczecinie (71-266), ul. Frycza-Modrzewskiego 5, NIP: 8522415336,

REGON: 320711319, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii; e-mail: shop@glamboutique.eu, będącego jednocześnie

właścicielem Sklepu Internetowego.

Numer BDO - 000556947.

13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie

glamboutique.eu.

14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem

Umowy sprzedaży.

15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi

lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do

niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez

czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na

odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

16. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na

zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze

Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa

autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny

internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy,

logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem

logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach

prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów

trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować

wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą

Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było

możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych

przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń

oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne

umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka

internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lub

FireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą

języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe

o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest

zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas

korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są

przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego

Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie

Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie

powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani

w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient

może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej

swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie

„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić

korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem

Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych

Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty

elektronicznej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym

oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony

Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez

Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub

naruszający dobra osobiste osób trzecich.

6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie

z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem

pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,

dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które

zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni

stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających

z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą

o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu

Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która

naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego

przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej

na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać

nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie

Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny

udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać

wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy

poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu

rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość

zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie

odpowiedniego pola w formularzu.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje

niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany

w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną

usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu

do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji

danych.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty

Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie

Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za

pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej

Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest

zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór

polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie

Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia

i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa

zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,

wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie

z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do

Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar

i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest

zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

W trakcie składania zamówienia, Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę

na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymania ankiety posprzedażowej,

poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza

zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu

zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych. Ankieta służy zbadaniu opinii

o przeprowadzonej transakcji. Klient może dobrowolnie wypełnić ankietę.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,

przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy,

podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród

Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane

teleadresowe.

5. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa

w §4 ust. 4, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za

pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe,

cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób

Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich

dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy

sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie

przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie

podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,

 

przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną

formę płatności oraz sposób Dostawy.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty

zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na

podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu

zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji

jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust.

6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa

sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej

warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty

elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas

Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze

stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy

i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść

w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany

przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system

płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. &

Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja

zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu

przez Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności

przez Klienta);

b) karta płatnicza, przelew bankowy lub BLIK poprzez zewnętrzny

system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A.

z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia

rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu

PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej

płatności;

c) przelew bankowy lub karta płatnicza poprzez zewnętrzny system

płatności ZEN.COM, obsługiwany przez firmę ZEN.COM. Numer

rejestrowy 304749651, VAT ID LT100011714916. Numer licencji

LB000457. Adres: Mėsinių g. 5, LT-01133, Vilnius, Lithuania (w tym

przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu

Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz

po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu ZEN.COM

o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) gotówką za pobraniem ( w przypadku Towarów, przy których płatność

taka jest dostępna), płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy

(w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia

zamówienia);

e) kartą płatniczą przy odbiorze osobistym – płatność w biurze

Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie

dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę

potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie

w biurze Sprzedawcy).

3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej

z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał

formę przedpłaty.

4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,

o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi

dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na

Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie

płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego

terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku

bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,

Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie

o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Austrii, Belgii, Bugarii, Czech,

Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii,

Szwecji, Słowacji, Węgier, Włoch.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem

Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację

o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej

Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy

na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W przypadku wyboru InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako

Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez

Klienta w momencie składania zamówienia.

W przypadku wyboru opcji dostawy świadczonej przez Dostawcę - DHL

Parcel Polska Sp. z o.o.: Odbiór w punkcie DHL Parcel (tj. sklepie Żabka,

Inmedio, lub stacji Shell), adresem Dostawy będzie adres sklepu Żabka,

Inmedio, lub stacji Shell, wybranego/ ej przez Klienta w momencie

składania zamówienia. Opcja dostawy: Odbiór w punkcie DHL Parcel jest

możliwa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości

osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty

elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez

Sprzedawcę. Odpowiednia informacja przekazywana jest przez

Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta w przypadku wyboru

przez niego Dostawy Towaru w formie elektronicznej.

7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru

można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach

otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym

ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty

elektronicznej lub telefonicznie.

8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób

przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub

uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy

spisania właściwego protokołu.

9. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy dowód

zakupu obejmujący dostarczane Towary.

Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie

dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik).

Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie

odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem

zamówienia do Sprzedawcy.

10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,

podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik

Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego

celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku

zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez

Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub

telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych

i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli

Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy

sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad

albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony

lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił

zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia

wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę

usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast

wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie

rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest

niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie

nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od

wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod

uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób

zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest

nieistotna.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia

wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na

wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych

niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli

doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego

w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu

z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową

sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub

wymiany ponosi Sprzedawca.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany

dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta

będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami

Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad

przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się

przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie

o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany

Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od

Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna

się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub

usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,

Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,

ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją

Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem

z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez

Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej

i przesłana na adres shop@glamboutique.eu. W zgłoszeniu reklamacyjnym

Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje

i udziela Klientowi odpowiedzi.

8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,

o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym

rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami

Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni

odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili

objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę

z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną

niż przewoźnik.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może

odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie

o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo

pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Glam Boutique Marcin Brodawczuk, ul.

Frycza-Modrzewskiego 5 (71-266), Szczecin, lub też za pośrednictwem

poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: shop@glamboutique.eu.

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został

zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod

adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy

wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może

odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie

o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie

internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do

zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego

upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz

Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza

złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za

niezawartą.

4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył

oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca

przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy

z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić

mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy

Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili

otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub

Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta

korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru

inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub

Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego

dodatkowych kosztów.

7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma

obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż

w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do

zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy

przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca

z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz

Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na

Stronie Internetowej Sklepu.

10. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi

odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca

z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca

z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,

który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi

nieodpłatne:

a) Poleć znajomemu;

b) Formularz kontaktowy;

c) Chat;

d) Newsletter;

e) Prowadzenie Konta Klienta;

f) Zapytaj o produkt;

g) Zamieszczanie opinii.

2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24

godziny na dobę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,

czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych

usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany

Regulaminu.

4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza

umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do

Sprzedawcy.

5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest

w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do

Sprzedawcy.

6. Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez

Sprzedawcę Klientom wysłania przez tych Klientów do znajomego,

wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient

przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem

polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia

formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej,

której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać

przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru.

Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za

korzystanie z przedmiotowej usługi.

7. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Towarów

znajomym Klienta.

8. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza

umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do

Sprzedawcy.

9. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej

chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

10. Usługa nieodpłatna Chat, polega na nawiązaniu kontaktu w czasie

rzeczywistym pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem

komunikatora zamieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu.

11. Rezygnacja z nieodpłatnej usługi Chat, możliwa jest w każdej chwili

i polega na nie korzystaniu z komunikatora zamieszczonego na Stronie

Internetowej Sklepu.

12. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój

adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz

rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej

Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient

otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny,

w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą

aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą

elektroniczną usługi Newsletter.

13. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres

poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej

informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.

Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów,

którzy dokonali subskrypcji.

14. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności:

informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść

przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi

nieodpłatnej Newsletter.

15. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a

przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika

zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach

usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola

w Koncie Klienta.

16. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji

na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi

dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,

umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas

Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii

zamówień już zrealizowanych.

17. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie

usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania

usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do

14 dni od zgłoszenia żądania.

18. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę,

Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej

Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących

w szczególności Towarów.

19. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili

i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie

Internetowej Sklepu.

20. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta

i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę

Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego

przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu

treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej

na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak

również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,

naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,

a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych

jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:

przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu

lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta

i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres

niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania

dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia

Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych

drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu

rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie

zamieszczanych przez niego treści

1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego

rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów

Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia

w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw

własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio -

utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki

towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na

treści;

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa

w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji

dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny

oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych

Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich

wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego

Regulaminu;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9

Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz

rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego

prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9

Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów

treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11

Regulaminu.

5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania

z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby

w szczególności:

a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr

osobistych osób trzecich;

b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane

z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw

własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające

związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do

innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np.

poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych

za obraźliwe);

d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści

stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego

przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością

Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje,

przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści

zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług,

o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści,

co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub

odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie

niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca

nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę

umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia

praw

1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść

publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra

osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady

uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na

podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym

naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje

niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej

Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce

prywatności.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów

sprzedaży)

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie

usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,

z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed

rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług

drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego

oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na

odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem

woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres

poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych

z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w

granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego

Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży,

strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym

dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest prawo polskie.

4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są

w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do

pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności

rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji

Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego

systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami

na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed

dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie

Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez

Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia

opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje

Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie

Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną

zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy

Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić

o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z

postanowieniami §13 Regulaminu.

6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2021 r.

 

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zamiast tego zaloguj się lub Zresetuj hasło