POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych

osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego

glamboutique.eu (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Marcin

Brodawczuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Glam

Boutique Marcin Brodawczuk z siedzibą w Szczecinie (71-266), ul. Frycza-

Modrzewskiego 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii, NIP: 8522415336, REGON: 320711319, zwany dalej Glam

Boutique Marcin Brodawczuk.

3. Dane osobowe zbierane przez Glam Boutique Marcin Brodawczuk za

pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

4. Glam Boutique Marcin Brodawczuk dokłada szczególnej staranności do

poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz

podstawa prawna

1. Glam Boutique Marcin Brodawczuk zbiera informacje dotyczące osób

fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych

reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych

dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia

indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania

umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania

umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) korzystania z usługi poleć znajomemu, w celu wykonania umowy

świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna - niezbędność

do wykonania umowy o świadczenie usługi poleć znajomemu (art. 6

ust. 1 lit. b RODO) w stosunku do Klienta podającego dane osobowe,

oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią (art.

6 ust. 1 lit. f RODO) w stosunku do adresata wiadomości;

d) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa

prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

e) korzystania z usługi zapytaj o produkt, w celu wykonania umowy,

której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.

Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy

o świadczenie usługi zapytaj o produkt (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie

Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą

elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania

umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1

lit. b RODO);

g) korzystania z usługi chat, w celu wykonania umowy, której

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa

prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi

chat (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

h) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania

umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą

elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą

na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1

lit. a RODO);

i) badania satysfakcji Klientów. Podstawa prawna: niezbędność

przetwarzania do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu

Glam Boutique Marcin Brodawczuk, polegającego na zapewnieniu

i utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia

Klientów z produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail.

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie

ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić

hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje

następujące dane:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe:

a. kod pocztowy i miejscowość;

b. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo

poszerzony o:

a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi poleć znajomemu, Klient podaje:

a) adres e-mail adresata;

b) swój adres e-mail.

8. W przypadku skorzystania z usługi zamieść opinię, Klient podaje jedynie

swój pseudonim, nick lub imię.

9. W przypadku skorzystania z usługi zapytaj o produkt, Klient podaje:

a) adres e-mail;

b) imię.

10. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje

jedynie swój adres e-mail.

11. W przypadku badania satysfakcji Klientów, Glam Boutique Marcin

Brodawczuk przetwarza następujące dane:

a) adres e-mail;

b) numer zamówienia.

12. W przypadku skorzystania z chat, Klient może podać następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) numer telefonu.

13. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój

adres e-mail.

14. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane

dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera

Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj

przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

15. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym

informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych

czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna

- prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na

poprawie funkcjonalności tych usług.

16. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane

niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania

z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane

dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki

Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia

roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -

prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na

ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed

roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami

państwowymi.

17. Przekazanie danych osobowych do Glam Boutique Marcin Brodawczuk jest

dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też

świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym

jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych

w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś

w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta

uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane

oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których

korzysta Glam Boutique Marcin Brodawczuk przy prowadzeniu Sklepu

Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,

w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają

poleceniom Glam Boutique Marcin Brodawczuk co do celów i sposobów

przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie

określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Glam Boutique Marcin Brodawczuk

korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na

polecenie Glam Boutique Marcin Brodawczuk. Należą do nich m.in.

dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający

systemy do marketingu, systemy do badania satysfakcji Klienta,

systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy

skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Glam Boutique Marcin Brodawczuk korzysta

z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają

cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą

oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest

zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Glam

Boutique Marcin Brodawczuk tak długo, aż zgoda nie zostanie

odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający

okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Glam Boutique

Marcin Brodawczuk i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli

przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi

lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie

umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Glam

Boutique Marcin Brodawczuk tak długo, jak jest to niezbędne do

wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający

okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi

inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń

o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem

działalności gospodarczej - trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe

mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym

podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;

b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej

usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c) DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadcząca usługę

Dostawy w ramach punktów DHL Parcel (Parcelshop DHL).

d) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie;

5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom

lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu

Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem

Internetowym.

6. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPro, jego

dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji

płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul.

Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000347935; NIP: 7792369887, REGON: 301345068.

7. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ZEN.COM, jego

dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji

płatności spółce ZEN.COM. Numer rejestrowy 304749651, VAT ID

LT100011714916. Numer licencji LB000457. Adres: Mėsinių g. 5, LT-01133,

Vilnius, Lithuania.

8. W przypadku skierowania żądania Glam Boutique Marcin Brodawczuk

udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym,

w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane

są one przez Glam Boutique Marcin Brodawczuk na urządzeniu końcowym

osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na

to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,

swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę

identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu

pomagają dostosowywać oferowane przez Glam Boutique Marcin

Brodawczuk produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb

osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania

ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie

Internetowym.

2. Glam Boutique Marcin Brodawczuk wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub

wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci

urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie

jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych

z komputerów Klientów.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego

Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek

danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera

Klientów.

3. Glam Boutique Marcin Brodawczuk wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji

Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient

nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie

wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki

sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia

ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. Glam Boutique Marcin Brodawczuk wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za

pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator

cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu

z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu Tawk.to

(administrator cookies zewnętrznego: tawk.to Inc. z siedzibą w Wielkiej

Brytanii);

c) prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są

pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego TrustMate

(administrator cookies zewnętrznego: TrustMate S.A. z siedzibą we

Wrocławiu);

d) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu

internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies

zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu

Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się

do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania

lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci

mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do

komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu

Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury

wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych

przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) przeglądarka Internet Explorer;

b) przeglądarka Microsoft EDGE;

c) przeglądarka Mozilla Firefox;

d) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;

e) przeglądarka Safari i Safari Mobile;

f) przeglądarka Opera.

7. Glam Boutique Marcin Brodawczuk może gromadzić adresy IP Klientów.

Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep

Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia

dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany

komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu

z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Glam Boutique Marcin

Brodawczuk przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem,

tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy

najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu

i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa

oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych

automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.

Glam Boutique Marcin Brodawczuk nie ponosi odpowiedzialności za zasady

ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Glam

Boutique Marcin Brodawczuk.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Glam

Boutique Marcin Brodawczuk zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych

konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub

funkcjonalności, które zgodnie z prawem Glam Boutique Marcin

Brodawczuk może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:

art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego

danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Glam Boutique Marcin

Brodawczuk przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony

interes, np. marketing produktów i usług Glam Boutique Marcin

Brodawczuk, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych

funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze

Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów

marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać

sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym

profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Glam Boutique Marcin

Brodawczuk nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania

danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec

przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -

podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych

danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały

zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były

przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach

marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się

z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie

Państwa członkowskiego, któremu Glam Boutique Marcin

Brodawczuk podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług

społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku

z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Glam Boutique Marcin

Brodawczuk może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku

wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa

członkowskiego, któremu podlega Glam Boutique Marcin Brodawczuk.

Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,

nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów

rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług

Glam Boutique Marcin Brodawczuk, czy też dodatkowo adresu

zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które

to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń

związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.

18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych

osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia

uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,

z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych

objętych żądaniem. Glam Boutique Marcin Brodawczuk nie będzie też

wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych

osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –

wówczas Glam Boutique Marcin Brodawczuk ogranicza ich

wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości

danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast

usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których

zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne

Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas

ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze

względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw

i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje

Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy

przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach

przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach

odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania

danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy

określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest

możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO

oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle

tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym

o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku

z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego

sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są

nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego

dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych

osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki

Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył

Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez

siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo

żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora

bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie

możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe

Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem

powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego

i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego

administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym

z powyższych praw, Glam Boutique Marcin Brodawczuk spełnia żądanie albo

odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu

miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany

charakter żądania lub liczbę żądań – Glam Boutique Marcin Brodawczuk nie

będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych

dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od

otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego

przyczynach.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski

dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji

przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od Glam Boutique Marcin Brodawczuk przekazania

kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób

wskazany w §6 Polityki Prywatności.

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu

Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony

danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

1. Glam Boutique Marcin Brodawczuk zapewnia Klientom bezpieczne

i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz

podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie. Glam Boutique Marcin

Brodawczuk stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych

światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych

danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił

w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia

wygenerowanie nowego hasła. Glam Boutique Marcin Brodawczuk nie

wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie

zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem

wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu

dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu

logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres poczty

elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie

profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie

do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej

Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Glam Boutique Marcin Brodawczuk nigdy nie wysyła żadnej korespondencji,

w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do

logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Glam Boutique Marcin

Brodawczuk poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:

shop@glamboutique.eu

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.03.2021 r.

Rejestracja nowego konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło